கவலை

கவலையில் பெருமூச்சு விடுவதைப் பார்க்கும் போது, அவனை உதைத்து நீ ஒரு உதவாக்கறை! என்று சாடும் போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? தவறிழைத்த அந்த மனிதர் மீது உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படும் அனுதாபத்தினால் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்பீர்கள் அல்லவா? அப்போது அவரைப் பாதுகாத்து நொந்து போயுள்ள அவரது மனதுக்கு ஆறுதல் கூறமுற்படுவீர்கள். மனிதர்களாகிய நாம் அனைவரும் தவறிழைப்பது இயல்பானதே. நாங்கள் முயற்சி செய்தால் எங்கள் தவறுகளைத் திருத்திக் கொள்ள முடியும் என்று ஆறுதல் கூறுவீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் கூறும் ஆறுதல் மெதுமெதுவாகப் பயனளிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் கோபம் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் குரூரமான கடின உள்ளம் படைத்த மனிதனை நோக்கித் திரும்பும். சிலவேளை அந்த மனிதன் நீங்களாகவும் இருக்க முடியும்.

கவலையில் பெருமூச்சு விடுவதைப் பார்க்கும் போது, அவனை உதைத்து நீ ஒரு உதவாக்கறை! என்று சாடும் போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? தவறிழைத்த அந்த மனிதர் மீது உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படும் அனுதாபத்தினால் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்பீர்கள் அல்லவா? அப்போது அவரைப் பாதுகாத்து நொந்து போயுள்ள அவரது மனதுக்கு ஆறுதல் கூறமுற்படுவீர்கள். மனிதர்களாகிய நாம் அனைவரும் தவறிழைப்பது இயல்பானதே. நாங்கள் முயற்சி செய்தால் எங்கள் தவறுகளைத் திருத்திக் கொள்ள முடியும் என்று ஆறுதல் கூறுவீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் கூறும் ஆறுதல் மெதுமெதுவாகப் பயனளிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் கோபம் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் குரூரமான கடின உள்ளம் படைத்த மனிதனை நோக்கித் திரும்பும். சிலவேளை அந்த மனிதன் நீங்களாகவும் இருக்க முடியும்.

கவலையில் பெருமூச்சு விடுவதைப் பார்க்கும் போது, அவனை உதைத்து நீ ஒரு உதவாக்கறை! என்று சாடும் போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? தவறிழைத்த அந்த மனிதர் மீது உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படும் அனுதாபத்தினால் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்பீர்கள் அல்லவா? அப்போது அவரைப் பாதுகாத்து நொந்து போயுள்ள அவரது மனதுக்கு ஆறுதல் கூறமுற்படுவீர்கள். மனிதர்களாகிய நாம் அனைவரும் தவறிழைப்பது இயல்பானதே. நாங்கள் முயற்சி செய்தால் எங்கள் தவறுகளைத் திருத்திக் கொள்ள முடியும் என்று ஆறுதல் கூறுவீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் கூறும் ஆறுதல் மெதுமெதுவாகப் பயனளிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் கோபம் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் குரூரமான கடின உள்ளம் படைத்த மனிதனை நோக்கித் திரும்பும். சிலவேளை அந்த மனிதன் நீங்களாகவும் இருக்க முடியும்.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)