முக்கிய நிகழ்ச்சிகள்

வெள்ளிக்கிழமை குத்பா பிரசங்கத்தை வெற்றிகரமாக நடாத்தல் எவ்வாறு?

" />

Artist: Usthaz M.A.M. Mansoor
  • Description: கதீப்மார்களுக்கு இடம்பெற்ற ஒரு நாள் செயலமர்வில் நடைபெற்ற உரை
  • Duration: 01:29:29

முஸ்லிம் இளைஞர்களின் நடத்தைப் பிறழ்வு

Artist: As-Sheikh Rauff Zain 

  • Description: வாமி நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்ட கொழும்பு முஸ்லிம் இளைஞர்களின் பிரச்சினைகள் சம்பந்தமான ஆய்வுப் புத்தக வெளியீட்டின் போது ஆற்றிய உரை 
  • Duration: 01:38:20

இஸ்லாம் கூறும் தௌஹீத்

Artist: As-Sheikh Yusuf Al-Qaradawi (In Tamil by As-Sheikh S.H.M. Faleel)

  • Description: கலாநிதி யூஸுப் அல்-கர்ளாவியின் குத்பா உரை
  • Duration: 01:06:11

கற்பித்தல் ஓர் உளவியல் வழிகாட்டல்-இஸ்லாமியப் பார்வை

  • Artist: As-Sheikh Rauff Zain
  • Description: அல்குர்ஆன் மத்ரஸா ஆசிரியைகளுக்காக நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் ஆற்றிய உரை 27-02-2011
  • Duration: 01:50:03
blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)