”சமூகப் பார்வை” வானொலி நிகழ்ச்சி

வாமி நிறுவனத்தின் 2012 ம் ஆண்டிற்கான வானொலி நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை ஜனவரி 21 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகியது. முதல் நிகழ்ச்சியை வாமி சிறுவர்கள் பராமரிப்புக்குப் பொறுப்பான சகோதரர் அஷ்ஷைய்க் எம்.ஆர்.ஏ. ஹபீழ் நடாத்திவைத்தார்.

வாமியின் இவ்வானொலி நிகழ்ச்சியானது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை நாட்களிலும் ”சமூகப் பார்வை” என்ற பெயரில் பகல் 12.10 முதல் 12.25 வரை 15 நிமிடங்கள் இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையிலே கேட்கலாம். 

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)