தந்தையை இழந்த பிள்ளைகளுக்கான மருத்துவ பரிசோதனை முகாம்

தந்தையை இழந்த பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களின் தாய்மாருக்கும் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை ஒன்றை வாமி சிறுவர்கள் பராமரிப்புப் பிரிவு நாடு பூராகவும் நடாத்தியது.

பிள்ளைகளுக்கு வருடாந்தம் நடாத்தப்படும் இம்மருத்துவ பரிசோதனை இம்முறை அவர்களின் தாய்மாருக்கும் நடாத்தப்பட்டது. இப்பரிசோதனைகள் அனைத்தும் வைத்தியர் ஸைபுல் இஸ்லாத்தின் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இதன் மூலம் சுமார் 1113 பிள்ளைகள் மற்றும் தாய்மார்கள் பயன்பெற்றனர். அதேவேளை இப்பிள்ளைகளுக்கான இலவச பாடசாலை உபகரணங்கள் மற்றும் பாதணி வழங்கும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)