குறுந்திரைப்பட சான்றிதழ் கற்கைநெறி ஆரம்பம்

வாமி நிறுவன ஊடகப் பிரிவு ஏற்பாடு செய்த குறுந்திரைப்பட சான்றிதழ் கற்கைநெறி மார்ச் 10 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை ஆரம்பமாகியது. முதலாவது வகுப்பு ஊடகப் பிரிவு பொறுப்பாளர் எம்.என்.எம். றாஷித் குறுந்திரைப்படம் ஓர் அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் விரிவுரை நடாத்தினார். குறுந்திரைப்படத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சமூகத்தில் ஏற்படுத்த முடியுமான தாக்கங்கள் போன்றன இதன்போது விளக்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து மூன்று மாத காலத்துக்கு இடம்பெறவுள்ள இக்கற்கைநெறியானது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை நாட்களிலும் காலை 9.00 மணி முதல் பகல் 12.00 மணி வரை நடைபெறும். சிறந்த விரிவுரையாளர்களைக் கொண்டு நடாத்தப்படுகின்ற இக்கற்கைநெறியில் சுமார் 30 மாணவர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர். இதன் இறுதியில் மாணவர்களைக் கொண்டே இரண்டு குறுந்திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

வாமி நிறுவன ஊடகப் பிரிவு ஏற்பாடு செய்த குறுந்திரைப்பட சான்றிதழ் கற்கைநெறி மார்ச் 10 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை ஆரம்பமாகியது. முதலாவது வகுப்பு ஊடகப் பிரிவு பொறுப்பாளர் எம்.என்.எம். றாஷித் குறுந்திரைப்படம் ஓர் அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் விரிவுரை நடாத்தினார். குறுந்திரைப்படத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சமூகத்தில் ஏற்படுத்த முடியுமான தாக்கங்கள் போன்றன இதன்போது விளக்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து மூன்று மாத காலத்துக்கு இடம்பெறவுள்ள இக்கற்கைநெறியானது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை நாட்களிலும் காலை 9 மணி முதல் பகல் 12 மணி வரை நடைபெறும். சிறந்த விரிவுரையாளர்களைக் கொண்ட நடாத்தப்படுகின்ற இக்கற்கைநெறியில் சுமார் 30 மாணவர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர். இதன் இறுதியில் மாணவர்களைக் கொண்டே இரண்டு குறுந்திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)