ஸூரது யாஸீன்- தப்ஸீர் வகுப்பு

வாமி நிறுவனத்தினால் தொடர்ந்து நடாத்தப்பட்டு வருகின்ற தப்ஸீர் வகுப்பு, நோன்பின் பின்னர் மீண்டும்  எதிர்வரும் செப்டம்பர் 19 ம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது. இதிலே ஸூரது யாஸீனுக்கான தப்ஸீர் நடைபெறவுள்ளது.

yasin

blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)