திறமையான மாணவர்களுக்கான மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம்

திறமையான மாணவர்களுக்கான மூன்று நாள் வதிவிட தலைமைத்துவ பயிற்சி முகாம் ஒன்று மீரிகம தேசிய சாரணர் பயிற்றுவிப்பு நிலையத்தில் இடம்பெற்றது. இதனை வாமி கல்விப் பிரிவு திஹாரிய ரிபாத் கலாசார மையத்துடன் இணைந்து நடாத்தியது.

செப்டம்பர் 10 முதல் 12 ஆம் திகதி வரை இடம் பெற்ற இப்பயிற்சி முகாமில் சுமார் 41 கம்பஹா பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். உயர் கல்விக்கான வழிகாட்டலும் தலைமைத்துவ பயிற்றுவிப்பும் என்ற தொனிப் பொருளில் இப் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.

“இஸ்லாம் சம்பூரணமான வாழ்க்கைத் திட்டம்” என்ற தலைப்பில் அஷ்ஷைய்க் எம்.ஆர்.எம். மிஹ்ளாரும் “வாழ்வின் இலக்குகளை நிர்னயித்தல்” என்ற தலைப்பில் அஷ்ஷைக் யு.கே. றமீஸும் “உயர் கல்விக்கான வழிகாட்டல்கள்” என்ற தலைப்பில் டாக்டர் ரிசாதும் “ஆன்மீக வாழ்வின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் அஷ்ஷைக் அக்ரமும் “இஸ்லாத்தின் எழுச்சி” என்ற தலைப்பில் அஷ்ஷைக் எம். நௌஷாதும் விரிவுரைகளை நிகழ்த்தினார்கள்.


blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)